Myande มุ่งหวังที่จะให้บริการลูกค้าด้วยโซลูชั่นแบบครบวงจรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งรวมถึง:

•แผนการวางผังทั่วไป
•การออกแบบกระบวนการ
•การออกแบบของ PIID
•งานโยธาและการออกแบบโครงสร้างเหล็ก
•การออกแบบ 3D
•การออกแบบท่อไอโซโทป
•ระบบควบคุมอัตโนมัติ
•การผลิตอุปกรณ์
•การติดตั้งและการว่าจ้าง
•การอัพเกรดสายการผลิตเก่า
แคตตาล็อกสินค้า